Ngôn ngữ
Tác giả

Miley Trinh

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-02-07 13:44:58 UTC

Đánh giá:
Từ trải nghiệm:

Anh Nguyễn

Mô tả trải nghiệm

Restart from zero
Improve your pronunciation with BBC Learning English (IPA)
Url: https://www.youtube.com/watch?v=TNFKG0yvDx4&list=PLD6B222E02447DC07&index=1

Kế hoạch

English Pronunciation 👄 Short vowel /ɪ/ in ‘kit’, ‘bid’ & ‘him’
https://www.youtube.com/watch?v=TNFKG0yvDx4&list=PLD6B222E02447DC07&index=1

English Pronunciation 👄 Short vowel /ʊ/ - ‘foot’, ‘put’ & ‘good’
https://www.youtube.com/watch?v=eJ7dM_LU9t4&list=PLD6B222E02447DC07&index=3

English Pronunciation 👄 Short Vowel /ʌ/ - ‘strut’, ‘mud’ & ‘love’
https://www.youtube.com/watch?v=PZwKFFp7V50&list=PLD6B222E02447DC07&index=4

English Pronunciation 👄 How to say the schwa sound /ə/ in words like ‘the’, ‘of’ & ‘butter’
https://www.youtube.com/watch?v=wg0P0oYkniE&list=PLD6B222E02447DC07&index=5

English Pronunciation 👄 Short Vowel - /æ/ - ‘trap’, ‘stamp’ & ‘back’
https://www.youtube.com/watch?v=qVhaIHk88a8&list=PLD6B222E02447DC07&index=6

English Pronunciation 👄 Short Vowel - /ɒ/ - ‘lot’, ‘odd’ & ‘wash’
https://www.youtube.com/watch?v=MAk-XtHsyzM&list=PLD6B222E02447DC07&index=7

English Pronunciation 👄 Long vowel /iː/ in 'fleece’, ‘sea’ & ‘machine’
https://www.youtube.com/watch?v=RZmGzSb-6OM&list=PLD6B222E02447DC07&index=8

English Pronunciation 👄 Short Vowel - /e/ - ‘dress’, ‘head’ & ‘bed’
https://www.youtube.com/watch?v=hLN1cdSTDo8&list=PLD6B222E02447DC07&index=9

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /θ/ - 'thin’, ‘throw’ & 'thumb’
https://www.youtube.com/watch?v=b4Aj3k65HSo&list=PLD6B222E02447DC07&index=10

English Pronunciation 👄 Long Vowel - /ɑː/ - 'father’, ‘start’ & ‘hard’
https://www.youtube.com/watch?v=uDHMuMQdBNw&list=PLD6B222E02447DC07&index=11

English Pronunciation 👄 Consonant - /n/ - 'nice', 'funny' & 'son'
https://www.youtube.com/watch?v=qkgucMjv4T0&list=PLD6B222E02447DC07&index=12

English Pronunciation 👄 Long Vowel - /ɜː/ - 'nurse’, ‘stir’ & ‘learn’
https://www.youtube.com/watch?v=zSJJWHymEPw&list=PLD6B222E02447DC07&index=13

English Pronunciation 👄 Consonant - /m/ - 'hammer', 'mime' and 'more'
https://www.youtube.com/watch?v=0Te4Us8Tsv8&list=PLD6B222E02447DC07&index=14

English Pronunciation 👄 Long Vowel - /uː/ - 'blue’, ‘two’ & ‘goose’
https://www.youtube.com/watch?v=mnKEGLuEzV4&list=PLD6B222E02447DC07&index=15

English Pronunciation 👄 Long Vowel - /ɔː/ - 'law’, ‘north’ & ‘war’
https://www.youtube.com/watch?v=KHllC40_u1Q&list=PLD6B222E02447DC07&index=16

English Pronunciation 👄 Voiced Consonant - /d/ - 'odd’, 'did' and 'ladder'
https://www.youtube.com/watch?v=qA5ZYC89oso&list=PLD6B222E02447DC07&index=17

English Pronunciation 👄 Diphthong - /eɪ/ - 'face’, ‘day’ & ‘break’
https://www.youtube.com/watch?v=5FMPlqlFt9g&list=PLD6B222E02447DC07&index=18

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /p/ - 'pack’, ‘pan’ & ‘pop'
https://www.youtube.com/watch?v=AZRREr7DqqM&list=PLD6B222E02447DC07&index=19

English Pronunciation 👄 Diphthong - /ɪə/ - 'near’, ‘hear’ & ‘weary’
https://www.youtube.com/watch?v=vC0h4S0YPJc&list=PLD6B222E02447DC07&index=20

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /ʃ/ - 'ship’, ‘sure’ & 'national'
https://www.youtube.com/watch?v=NF92RdZC6wE&list=PLD6B222E02447DC07&index=21

English Pronunciation 👄 Voiced Consonant - /ð/ - 'this', 'other' and 'smooth'
https://www.youtube.com/watch?v=tu1t3Fn5Lw8&list=PLD6B222E02447DC07&index=22

English Pronunciation 👄 Diphthong - /aʊ/ - 'mouth’, ‘now’ & 'fowl'
https://www.youtube.com/watch?v=9WDnVMQIaTs&list=PLD6B222E02447DC07&index=23

English Pronunciation 👄 Diphthong - /əʊ/ - 'boat’, ‘show’ & 'know'
https://www.youtube.com/watch?v=r1BRCG0P9C8&list=PLD6B222E02447DC07&index=24

English Pronunciation 👄 Diphthong - /eə/ - 'square’, ‘fair’ & 'pair'
https://www.youtube.com/watch?v=0J7-5maJJIk&list=PLD6B222E02447DC07&index=25

English Pronunciation 👄 Diphthong - /aɪ/ - 'price’, ‘high’ & 'try'
https://www.youtube.com/watch?v=Hb8COxAtl14&list=PLD6B222E02447DC07&index=26

English Pronunciation 👄 Diphthong - /ʊə/ - 'tour’, ‘pure' and 'cure'
https://www.youtube.com/watch?v=nHSqluHrD-U&list=PLD6B222E02447DC07&index=27

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /t/ -'tin', 'button' and 'get'
https://www.youtube.com/watch?v=0T1QYByMxrs&list=PLD6B222E02447DC07&index=28

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /s/ - 'soon’, ‘mister' & 'hiss'
https://www.youtube.com/watch?v=QtH3vRXmvvo&list=PLD6B222E02447DC07&index=29

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /tʃ/ - ‘teacher', 'match' and 'church' https://www.youtube.com/watch?v=PykxZ5kkrjs&list=PLD6B222E02447DC07&index=30

English Pronunciation 👄 Voiced Consonant - /b/ - 'back', 'baby' and 'job'
https://www.youtube.com/watch?v=yP7aCKO6bTE&list=PLD6B222E02447DC07&index=31

English Pronunciation 👄 Diphthong - /ɔɪ/ - 'choice', 'noise' and 'boy'
https://www.youtube.com/watch?v=lFRrEI85IcM&list=PLD6B222E02447DC07&index=32

English Pronunciation 👄 Voiced Consonant - /dʒ/ - 'judge', 'age' and 'soldier'
https://www.youtube.com/watch?v=0IeQmGdo7gQ&list=PLD6B222E02447DC07&index=33

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /k/ - 'came', 'lucky' and 'sick'
https://www.youtube.com/watch?v=d1jyIpAmLe8&list=PLD6B222E02447DC07&index=34

English Pronunciation 👄 Consonant - /ŋ/ - 'rung', 'anger' and 'thanks'
https://www.youtube.com/watch?v=rgWse3tloTw&list=PLD6B222E02447DC07&index=35

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /f/ - 'fat', 'coffee' and 'fluff'
https://www.youtube.com/watch?v=vE12RFyH-hY&list=PLD6B222E02447DC07&index=36

English Pronunciation 👄 Voiced Consonant - /ʒ/ - 'pleasure', 'leisure' and 'vision'
https://www.youtube.com/watch?v=vE12RFyH-hY&list=PLD6B222E02447DC07&index=36

English Pronunciation 👄 Consonant - /r/ - 'right', 'wrong' and 'sorry'
https://www.youtube.com/watch?v=Lxuo14hjP_8&list=PLD6B222E02447DC07&index=38

English Pronunciation 👄 Voiced Consonant - /v/ - 'view', 'heavy' and 'move'
https://www.youtube.com/watch?v=mO04G0v5a_c&list=PLD6B222E02447DC07&index=39

English Pronunciation 👄 Consonant - /w/ - 'wet', 'one' and 'when'
https://www.youtube.com/watch?v=HzhPB1hXG-o&list=PLD6B222E02447DC07&index=40

English Pronunciation 👄 Consonant - /j/ - 'yet', 'use' and 'beauty'
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi9E6Yw-qg&list=PLD6B222E02447DC07&index=41

English Pronunciation 👄 Voiced Consonant - /z/ - 'zero', 'music' and 'roses'
https://www.youtube.com/watch?v=o1ZvmX80t7Q&list=PLD6B222E02447DC07&index=42

English Pronunciation 👄 – Consonant - /l/ - 'light', 'valley' and 'feel'
https://www.youtube.com/watch?v=CwWLgmMk0Z0&list=PLD6B222E02447DC07&index=43

English Pronunciation 👄 –Voiced Consonant - /g/ - 'get', 'giggle' and 'ghost'
https://www.youtube.com/watch?v=9eAqj9EfeK0&list=PLD6B222E02447DC07&index=44

English Pronunciation 👄 Voiceless Consonant - /h/ - 'hot', 'whole' and 'ahead'
https://www.youtube.com/watch?v=DM_gN6imoC8&list=PLD6B222E02447DC07&index=45

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Ha Nguyen
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Miley Trinh
  • Thời gian :44 sessions
  • Tài nguyên :0
  • Người đã đồng hành :1
  • Ngôn ngữ :english

Trải nghiệm liên quan