Lập trình
Tác giả

Trung Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-02-07 13:51:39 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams

Kế hoạch

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 1 nói gì?
Chapter 1 What Is Agile Testing, Anyway?

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 2 nói gì?
Chapter 2 Ten Principles for Agile Testers

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 3 nói gì?
Chapter 3 Cultural Challenges

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 4 nói gì?
Chapter 4 Team Logistics

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 5 nói gì?
Chapter 5 Transitioning Typical Processes

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 6 nói gì?
Chapter 6 The Purpose of Testing

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 7 nói gì?
Chapter 7 Technology-Facing Tests that Support the Team

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 8 nói gì?
Chapter 8 Business-Facing Tests that Support the Team

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 9 nói gì?
Chapter 9 Toolkit for Business-Facing Tests that Support the Team

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 10 nói gì?
Chapter 10 Technology-Facing Tests that Support the Team

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 11 nói gì?
Chapter 11 Critiquing the Product Using Technology-Facing Tests

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 12 nói gì?
Chapter 12 Summary of Testing Quadrants

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 13 nói gì?
Chapter 13 Why We Want to Automate Tests and What Holds Us Back

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 14 nói gì?
Chapter 14 An Agile Test Automation Strategy

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 15 nói gì?
Chapter 15 Tester Activities in Release or Theme Planning

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 16 nói gì?
Chapter 16 Hit the Ground Running

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 17 nói gì?
Chapter 17 Iteration Kickoff

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 18 nói gì?
Chapter 18 Coding and Testing

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 19 nói gì?
Chapter 19 Wrap Up the Iteration

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 20 nói gì?
Chapter 20 Successful Delivery

Đọc sách tại https://drive.google.com/file/d/1p03qYQoHm6JFLhm2wJ7L6ottqzVp9UbP/view?usp=drive_link .
Quay lại VIDEO để chia sẻ chương 21 nói gì?
Chapter 21 Key Success Factors

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Phạm Song Hào
Nguyễn Mai Phương
Phan Văn Sự
Trần Thị Bích Hảo
Long Duong Hoang
Trần Đỗ Minh
Khiem Do Nguyen Thien
Công Bùi Thành
Hiệp Cao Thế
Hoàng Đỗ Phương
Hoàng Nguyễn Huy
Đào Thị Phương Nga
Hiếu Trần Năng
Vu Hoang Anh
Phạm Nguyễn Minh Châu
Trang Hứa
Hưng Hoàng Việt
Nguyễn Thị Lan
Hưng Nguyễn Xuân
Nguyễn Tiến Anh
Trần Văn Đức
Nguyễn Hoài Thu
Đinh Thị Như Yến
Vũ Hương Mơ
Phạm Minh Quang
Bùi Nguyễn Nhật Hà
Miễn phí
Hoàn thành
  • Tác giả :Trung Hoang
  • Thời gian :21 sessions
  • Tài nguyên :0
  • Người đã đồng hành :26
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan