Lập trình
Tác giả

Joe Tran

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-05-25 05:52:00 UTC

Đánh giá:
Từ trải nghiệm:

Trung Hoang

Mô tả trải nghiệm

HTML & CSS Basic

Kế hoạch

Tutorial #1: https://www.youtube.com/watch?v=hu-q2zYwEYs&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G

1. Following the tutorial in the video above 
2. Video reflection: Record what you have learned from the tutorial (min 30s)

When you're finished with the task, click the checkbox (to the left of the session title) to mark it as completed.

Tutorial #2: https://www.youtube.com/watch?v=mbeT8mpmtHA&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G&index=2

1. Following the tutorial in the video above 
2. Video reflection: Record what you have learned from the tutorial (min 30s)

When you're finished with the task, click the checkbox (to the left of the session title) to mark it as completed.

Tutorial #3: https://www.youtube.com/watch?v=YwbIeMlxZAU&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G&index=3

1. Following the tutorial in the video above 
2. Video reflection: Record what you have learned from the tutorial (min 30s)

When you're finished with the task, click the checkbox (to the left of the session title) to mark it as completed.

Tutorial #4: https://www.youtube.com/watch?v=D3iEE29ZXRM&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G&index=4

1. Following the tutorial in the video above 
2. Video reflection: Record what you have learned from the tutorial (min 30s)

When you're finished with the task, click the checkbox (to the left of the session title) to mark it as completed.

Tutorial #5: https://www.youtube.com/watch?v=FHZn6706e3Q&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G&index=5

1. Following the tutorial in the video above 
2. Video reflection: Record what you have learned from the tutorial (min 30s)

When you're finished with the task, click the checkbox (to the left of the session title) to mark it as completed.

Tutorial #6: https://www.youtube.com/watch?v=kGW8Al_cga4&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G&index=6

1. Following the tutorial in the video above 
2. Video reflection: Record what you have learned from the tutorial (min 30s)

When you're finished with the task, click the checkbox (to the left of the session title) to mark it as completed.

Tutorial #7: https://www.youtube.com/watch?v=25R1Jl5P7Mw&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G&index=7

1. Following the tutorial in the video above 
2. Video reflection: Record what you have learned from the tutorial (min 30s)

When you're finished with the task, click the checkbox (to the left of the session title) to mark it as completed.

Tutorial #8: https://www.youtube.com/watch?v=XQaHAAXIVg8&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G&index=8

1. Following the tutorial in the video above 
2. Video reflection: Record what you have learned from the tutorial (min 30s)

When you're finished with the task, click the checkbox (to the left of the session title) to mark it as completed.

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Joe Tran
  • Thời gian :8 sessions
  • Tài nguyên :0
  • Người đã đồng hành :0
  • Ngôn ngữ :english

Trải nghiệm liên quan